lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

SWESIAQs höstmöte hos CHIE

CHIE SEMINARIUM, 6 oktober 2020

What is a healthy building in 2020?

Se presentationen "What is a healthy building in 2020?" på YouTube 

Pawel Wargocki är docent vid Danmarks tekniska högskola och välkänd innemiljöforskare.

Pawel’s presentation will attempt to define what the healthy building is and should be today and will discuss what the challenges are in achieving the healthy building status.

Hälsoskadlig värme i skandinaviska urbana inomhusmiljöer – Förekomst, identifiering och åtgärder

Se presentationen "Hälsoskadlig värme i skandinaviska urbana inomhusmiljöer" på YouTube 

Karin Lundgren Kownacki är disputerad forskare i arbetsmiljöteknik, inriktning termiskt klimat och är numera anställd vid SMHI's kunskapscentrum för klimatanpassning.

Karin kommer att beskriva hur hälsoskadlig värme kan uppstå inomhus, hur den kan identifieras och vilka åtgärder som kan vidtas med fokus på fastighetsägarens ansvar.

Hur påverkar luftföroreningar hjärnans hälsa?

Se presentationen "Hur påverkar luftföroreningar hjärnans hälsa?" på YouTube

Anna Oudin är docent i epidemiologi och forskar vid både Umeås och Lunds universitet.

Anna kommer att tala om hur hjärnhälsan påverkas av stadsmiljön. Psykisk hälsa, kognitiv utveckling hos barn och kognitiv nedgång hos äldre kan alla påverkas av faktorer i miljön som luftföroreningar, buller och tillgång till grönområden. Presentationen kommer att täcka såväl aktuellt kunskapsläge som ny forskning inom detta nya forskningsområde.

Människan – en viktig komponent i ventilationssystemet

Se presentationen "Människan – en viktig komponent i ventilationssystemet" på YouTube

Eja Pedersen är docent i miljöpsykologi på Institutionen för arkitektur och byggd miljö.

Birgitta Nordquist är lektor i Installationsteknik vid Institutionen för Bygg- och miljöteknologi. Båda är anställda vid Lunds tekniska högskola.

I projektet PEIRE (www.peire.lth.se) har vi studerat inomhusmiljön i flerfamiljshus med mekanisk frånluftsventilation byggda på 1960-talet. Resultaten visar att människors livsstil och beteende har stor betydelse för hur väl ventilationssystemen fungerar och hur god inomhusluftens kvalitet är. Människan måste därför tas med en komponent i studier av ventilationssystem, och i förlängningen också vid projektering och design.

Mögel, emissioner och hälsa

Se presentationen "Mögel, emissioner och hälsa" på YouTube

Lennart Larsson är professor emeritus vid Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds Universitet. Han har arbetat med utveckling och tillämpning av kromatografiska och masspektrometriska metoder för mätning av framför allt mikrobiella emissioner i innemiljön.

Forskning har visat att vistelse i fuktskadad byggnad kan ge ohälsa. Jag kommer att diskutera möjliga orsaker till detta, framför allt mögel och kemiska emissioner.

Finnish certification system for experts assessing moist och indoor air problems

Se presentationen "Finnish certification system for experts assessing moist och indoor air problems" på YouTube
(Det finska systemet för certifiering av fukt-/mögel- och innemiljöutredare. På engelska)

Marita Mäkinen works as managing director in Qualification of Professionals in Building, HVAC and Real Estate Sector in Finland FISE Oy, Finland

The Health Protection Act (763/1994) in Finland gives instruction of using third party experts in health protection. These third party experts must be certified and registered by a designated certification service. Task of third party experts is to conduct research and surveys concerning moisture and mould damages and indoor air problems in housing and other residential buildings.

Ozon som luktborttagare?

Se presentationen "Ozon som luktborttagare?" på YouTube

Anders Lundin är yrkes- och miljöhygieniker med ca 30 års erfarenhet från utredningar av samband mellan miljöfaktorer och ohälsa. Han är aktiv i SWESIAQ´s styrelse och var sammankallande i arbetsgruppen för SWESIAQ-modellen.

Orsakerna till innemiljöproblem är många gånger svåra att förstå och åtgärderna blir inte alltid bra. Då och då dyker det upp "frälsare" som säljer enkla lösningar på ett svårt problem. Anders ska prata om ozonbehandling mot lukter och ohälsa. Vad säger forskarna, är detta lösningen?

Page Manager: